Start arrow OSP Zabe?ków
 
 
OSP Zabe?ków PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
wtorek, 13 lutego 2007
Ze starego albumu OSP
Jak wynika ze starych zapisków i wspomnie? by?ych stra?aków (Leman Anreas,Gospos Jan, Kosubek Karol),stra? po?arna w roku 1895 by?a prowadzona przez so?tysa, a pisaniem kroniki zaj?? si? Jan Nowaczek. Do gaszenia po?aru s?u?y?y wiadra,t?umnice i drewniana beczka.

Image
Sztandary OSP Zabe?ków, w tle sikawka konna z 1907r


W maju 1903 roku OSP liczy?a 45 cz?onków,a jej prezesem by? Karol Warlo, natomiast naczelnikiem Teofil Brachaczek.Do walki z po?arem stra?acy wkraczali z "cudown?"pomp? r?czn?,do której wod? wlewa?o si? wiadrami.W akcji przeciwpo?arowej uczestniczy?o wielu ludzi.Po?ary wybucha?y cz?sto,a pogorzelcy nie otrzymywali ?adnych odszkodowa?.

Image
Kaplica ?w. Floriana z 1870 roku wybudowana przez mieszka?ców wsi Zabe?ków wyremontowana przez cz?onków OSP na 100lecie


W pa?dzierniku 1909r.powsta?o Ubezpieczenie Pa?stwowe,w ramach którego mo?na by?o ubezpieczy? maj?tek na wypadek kl?ski ?ywio?owej.OSP w Zabe?kowie pozyska?a pomp? r?czn? nowego typu z czterema w??ami ssawnymi,w??ami t?ocznymi (200 m)i czterema pr?downicami ufundowanymi przez Ubezpieczenie Pa?stwowe.
Od pocz?tku istnienia OSP bra?a udzia? w licznych akcjach.

Image
?w. Florian


W 1906 roku straszny huragan znosi? dachy, zagro?ony by? drewniany ko?ció? i sp?on??y trzy maj?tki (Stomiczek,Mraczny,Tomala).
W 1921 roku p?on?? dom Lipki,4 maja 1923 roku od uderzenia pioruna spali?a si? stodo?a Zemana Józefa,w 1926 roku po?ar poch?on?? stodo?? Petera Rycki, a w1928 roku stra?acy gasili trzy du?e po?ary: maj?tek, Nowy Dwór i w Krzy?anowicach dworska stodo?a.
Za udzia? gaszeniu po?aru dworu barona w Bluszczowach stra?acy zdobyli pierwsze miejsce.

Image
Cz?onkowie OSP Zabe?ków w czasie festynu w dniu 20.07.2003r. z okazji 100 lecia OSP Zabe?ków, w tle sikawka konna z 1907r. Stoj? od lewej Marcin Kimmel, Jerzy Kaczor, Rafa? Herda, Piotr Olejak, Andrzej Kupka, Piotr P?aczek z synem, na sikawce Adam Wolnik


Kolejno OSP w Zabe?kowie bra?a udzia? w akcjach przeciwpo?arowych: w 1931 roku (po?ar stodo?y Józefa Rycki),w 1932 roku (po?ar stodó? w dworze w Rudyszwa?dzie i dwóch stodó? w Schile?owicach).W tych akcjach poraz pierwszy wykorzystano samochód i motopomp?.W 1933 roku stra? z Zabe?kowa "da?a pierwsz? wod?" podczas po?aru mieszkania Cigona w Krzy?anowicach i cegielni w Bohuminie.W 1934 roku stra?acy brali
udzia? w akcji gaszenia trzech po?arów:domu mieszkalnego i stodo?y Tyleczka z Haci,stodo?ty Grzegorczyka z Rudyszwa?du,domu mieszkalnego i stodo?y Petera Olejaka,a w1936 roku ratowali dom Alfosa Po?piecha.

Image
20.07.2003r. Pokaz gaszenia samochodu przez OSP Krzy?anowice z Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga?niczego


Image
20.07.2003r. Pokaz gaszenia samochodu przez OSP Krzy?anowice z Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga?niczego


Image
Zdj?cie pami?tkowe cz?onków OSP Zabe?ków umiesczone w folderze wydanym z okazji 100 lecia OSP


Image
100lecie OSP, uroczysty apel przed remiz?, ceremonia wr?czenia odznacze?. Stoj? od lewej Franciszek Rusek, Jerzy Kaczor, Piotr Wolnik, Gabriel Skrzyszowski, Adrian Szulik, Marek K?apouch


Image
Wymarsz z ko?cio?a P.W. ?w. Jadwigi w czasie uroczysto?ci z okazji 100lecia OSP


Image
100lecie OSP. Samochody po?arnicze z terenu gminy Krzy?anowice


Image
poczty sztandarowe z terenu gminy Krzy?anowice w trakcie obchodów 100lecia OSP, po?wi?cenie figury ?w. Floriana przed zabytkow? kaplic?. Po?wi?cenia dokonuje Duszpasterz stra?aków ojciec Marceli D?bski


Image
Dru?yna OSP po Zawodach Wojewódzkich Sikawek Konnych w Jastrz?biu Zdroju, gdzie zaj?lismy I miejsce w Kategorii Warto?ci Historycznej Sikawek Konnych oraz IV miejsce w zawodach. Stoj? od lewej Marian Raida, Gabriel Skrzyszowski, Arnold Rybarz, Piotr Wolnik, Pawe? Otawa, w drugim rz?dzie od lewej Przemys?aw Otawa, Franciszek Rusek, Waldemar KojPodzi?kowania dla p. Drobny i p. Bra?ski za pomoc.

 

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 20 kwietnia 2007 )