Start arrow Szko?a Podstawowa
 
 
Szko?a Podstawowa PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
środa, 10 stycznia 2007

Szko?a wierna tradycjom.


    Ka?da szko?a pracuje na swoje oblicze w ?rodowisku. Zmienia si? obraz szko?y w zwi?zku z wieloma reformami, ale duch szko?y mo?e pozosta? ten sam, o ile nie zapomni si? o tradycjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Tradycje nadaj? szkole swoisty rys.
    W Szkole Podstawowej im. Józefa Rymera w Zabe?kowie podtrzymuje si? stare obyczaje, ale wprowadza si? tak?e nowe, które potem wchodz? w kanon obrz?dów szkolnych.
    6 grudnia szko?? odwiedza Miko?aj, nios?c pe?ne kosze prezentów.
    Przez kilka lat kontynuowano zwyczaj samotnych przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia, by wr?czy? kartk? z ?yczeniami i obdarowa? s?odyczami. ? okazji ?wi?t B. N. organizuje si? wigili? klasowe i przygotowuje jase?ka.

Image
Jase?ka

    Wiele zmieni?o si? w obchodach tradycyjnych uroczysto?ci, np andrzejki maj? cz??? tradycyjn?: wró?by, lanie wosku, ale tak?e nowoczesn? – w postaci dyskotek.
Równie? zmieni? si? sposób ?wi?towania I dnia wiosny. Obok tradycyjnego topienia marzanny organizuje si? Dzie? Przyrody z ró?nymi konkursami: plastycznymi, literacko-przyrodniczymi, ekologicznymi.
Nowym obyczajem sta?y si? akcje organizowane z okazji Dnia Ziemi i Sprz?tania ?wiata. M?odzie? dzi?ki pomocy w?adz gminy bierze udzia? w zbieraniu surowców wtórnych, które sk?aduje si? w miejscowym „Ekolandzie”. Podczas tej akcji porz?dkuje si? teren wokó? szko?y i miejsc publicznych.

Image
Sprz?tanie Ziemii

Szczególn? opraw? maj? obchody ?wi?ta Patrona Szko?y. Nadanie szkole w Zabe?kowie imienia Józefa Rymera – I Wojewody ?l?skiego, zabe?kowianina w dniu 5 XII 1987 r. by?o wielk? uroczysto?ci? regionaln?, w której uczestniczyli cz?onkowie rodziny J. Rymera, a tak?e przedstawiciele w?adz wojewódzkich, regionalnych i lokalnych zaproszonych przez ówczesn? dyrektor szko?y mgr Zuzann? Lustig – Kwiatkowsk?.
Image
Ods?oniecie tablicy 1987 r.

Co roku szko?a ?wi?tuje Dzie? Patrona na ró?ny sposób. Imprez? na skal? wojewódzk? sta?y si? obchody 70 rocznicy powrotu ?l?ska do Macierzy w grudniu 1992 r. By?a msza ?wi?ta celebrowana za ?p. J Rymera z udzia?em kompanii honorowej wojska, zorganizowano wystawk? eksponatów regionalnych, przeprowadzono „Sejmik ?l?ski” i przedstawiono program patriotyczno – historyczny: „D?uga droga ?l?ska do Macierzy”.

Image
Msza ?w. za J. Rymera 1992

W 1993 r. Dzie? Patrona ?wi?towano pod has?em: „Rymer i Korfanty – wielcy ?l?zacy”.
W 10 rocznic? nadania szkole imienia 5 XII 1997 syn Patrona Szko?y – Czes?aw Rymer przekaza? szkole portret ojca i uhonorowa? dyrekcj? szko?y i nauczycielk? wiern? tradycjom pami?tkowym medalem z wizerunkiem Pierwszego Wojewody ?l?skiego.

Image
Syn Rymera przekazuje obraz

Odwiedziny ówczesnego Wojewody ?l?skiego Marka Kempskiego i spotkanie z synem I Wojewody ?l?skiego Czes?awem Rymerem w dniu 2 VI 1999 sta?y si? okazj? do zaprezentowania w gwarze ?l?skiej historii szko?y i perspektyw jej rozwoju.

Image
Wojewoda M. Kempski sk?ada ho?d pierwszemu wojewodzie ?l?skiemu

Szko?a w Zabe?kowie doskonale zdaje sobie spraw?, ?e nie ma kultury narodowej bez kultury regionalnej. Od dawna w szkole organizowa?o si? wystawki eksponatów ludowych. By? k?cik druków polskich z okresów niewoli i wystawa zwi?zana z powstaniami ?l?skimi. Sta?? ekspozycja s? pami?tki zwi?zanie z Patronem Szko?y. Dzi? szko?a ma Izb? Pami?ci.

Image
Izba pami?ci

Z okazji ró?nych uroczysto?ci prezentuje si? folklor ludowy: pie?ni, ta?ce, humoreski, inscenizacje obrz?dów. Dzi? szko?a ma swój „tydzie? ?l?ski”, podczas którego organizuje si? konkursy na godki ?l?skie.
Uczniowie i nauczyciele ju? od 1992 brali udzia? w konkursach o regionalizmie, dzi? szko?a realizuje w?asny program edukacji regionalnej.
Dawnym zwyczajem szko?y s? wyst?py na rzecz ?rodowiska i w??czanie si? w imprezy ?rodowiskowe. Ju? w 1948 r. m?odzie? szkolna pod kierunkiem nauczyciela A. Strzybnego wyst?pi?a z przedstawieniem G. Morcinka pt. „Ojcze nasz”. Wiele wyst?pów dla rodziców i ?rodowiska dali uczniowie miejscowej szko?y pod opiek? by?ego kierownika szko?y Paw?a Gle?ska w latach 1954-1964. Dochód z imprez przeznaczano na wycieczki. Szkolne zespo?y teatralne i zespo?y ?piewaczy bra?y udzia? w eliminacjach powiatowych. D?ugoletni? tradycj? cieszy? si? chór szkolny prowadzony przez P. Gle?ska, a potem R. Trunka, A. Stabl? i N. Winczek, zajmuj?c czo?owe miejsca w przegl?dach powiatowych ( I miejsce 14 I 1964 – op. R. Trunk).
Prac? nad kultur? ?ywego s?owa: kontynuowano nieprzerwanie w latach 1965-2000. M?odzi aktorzy wyst?pili z ró?nymi teatrzykami („Kopciuszek”, „Ba??  o zakl?tym kaczorze”, Legenda o Liczyrzepie”- opracowanie A. Drobna) w Zabe?kowie, ale tak?e w s?siednich miejscowo?ciach. Znakomici recytatorzy brali udzia? w konkursach recytatorskich na szczeblu rejonowym a nawet wojewódzkim ( Marta Ryborz, Micha? Klyszcz).
Od d?u?szego czasu dzia?alno?? kulturaln? prowadzi z powodzeniem ?wietlica, która mo?e kontynuowa? i uzupe?nia? prac? nad rozwijaniem talentów artystycznych m?odzie?y.
Szko?a ma swoiste szkolne tradycje. Nale?? do nich: przyj?cie uczniów do klasy pierwszej – pasowanie na ucznia i obdarowanie rogiem obfito?ci, a tak?e po?egnanie absolwentów, podczas którego odbywa si? uroczyste przekazanie sztandaru szko?y. Szko?a im. Józefa Rymera zapracowa?a sobie na honorowe oblicze.
Image
Pasowanie na ucznia 1992r.


Image
Przekazanie sztandaru 2000 r


Na podstawie kronik szko?y i w?asnych do?wiadcze? opracowa?a Agnieszka Drobna.


Wi?cej zdj?c i informacji w galerii zdj??. Zapraszamy.
Ostatnia aktualizacja ( niedziela, 27 maja 2007 )