Start
 
 
Podsumoanie Do?ynek Gminnych 2016 PDF Drukuj E-mail
Napisał Krzysztof Baszczak   
piątek, 30 września 2016
Podzi?kowanie za owoce ziemi i pracy rolników
Gminne ?wi?to Plonów w Zabe?kowie
?niwa zako?czone - rolnicy skrz?tnie pozbierali ka?de ?d?b?o zbo?a z pola. Teraz dzi?kuj? za zbiory. Do?ynki to czas rado?ci po zako?czonych ?niwach. ?wi?to Plonów jest tradycyjnym podzi?kowaniem dla rolników za codzienny trud, który wk?adaj? w prac? na roli. Niezwykle od?wi?tny charakter przybra?y tegoroczne do?ynki w Zabe?kowie. Miejscowo?ci tej przypad? zaszczyt organizacji Gminnego ?wi?ta Plonów. Niedziela 18 wrze?nia by?a g?ównym dniem obchodów. Rozpocz??a je uroczysta Msza ?w. w ko?ciele parafialnym ?w. Jadwigi, celebrowana przez ksi?dza dziekana Jerzego Witeczka, ksi?dza proboszcza Franciszka Grabelusa i ojca Joachima, kapelana sióstr franciszkanek z Krzy?anowic. Po mszy ulicami wsi przeszed? kolorowy korowód z koronami do?ynkowymi. Na czele jecha? zabytkowy traktor Ursus, nast?pnie je?d?cy, za nimi sz?y ma?oretki zespo?u „U?miech” i gminna orkiestra d?ta, dzieci ze szko?y i przedszkola. W bryczce jechali starostwie do?ynek: Teresa Seemann i Krzysztof Mazur. Na ko?cu do?ynkowego korowodu jecha?y od?wi?tnie przystrojone maszyny rolnicze z wszystkich so?ectw naszej gminy, nie zabrak?o te? humorystycznych scenek prezentowanych na przyczepach. W pochodzie razem z mieszka?cami szli m.in.: senatorzy i pos?owie, starostowie czeskich gmin partnerskich, starosta raciborski, przedstawiciele agencji, instytucji oraz zak?adów dzia?aj?cych na rzecz rolnictwa, wójt Grzegorz Utracki i przewodnicz?cy Rady Gminy Brunon Chrzibek oraz radni gminy. W imieniu w?adz samorz?dowych rolnikom dzi?kowa? wójt gminy, sk?adaj?c wszystkim pracuj?cym na roli wyrazy szacunku i uznania. Starostowie do?ynek uroczy?cie przekazali w?odarzom gminy bochen chleba upieczony z tegorocznego zbo?a. Potem nast?pi?o symboliczne dzielenie si? chlebem, którym starostowie oraz wójt i przewodnicz?cy rady cz?stowali wszystkich obecnych na uroczysto?ci. Gminne ?wi?to plonów by?o okazj? do uhonorowania zas?u?onych rolników i osób pracuj?cych na rzecz rolnictwa w gminie Krzy?anowice. Nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali: Roman Herber z Bie?kowic, Norbert Obru?nik z Boles?awia, Konrad Drobny z Tworkowa, Henryk Fichna z Krzy?anowic, Jan Juraszek z Nowej Wioski, Józef Lasak z Owsiszcz, Henryk Targacz z Roszkowa, Józef Bilik z Rudyszwa?du, Rainhard Sta? z Zabe?kowa, Jan Sta?co z Cha?upek. Wieloletni? tradycj? zabe?kowskich do?ynek jest moment wypuszczania bia?ych go??bi jako zwiastunów i or?downików pokoju na ?wiecie. W tym roku uczynili to zaproszeni na do?ynki parlamentarzy?ci. Tradycj? uroczysto?ci jest te? przekazywanie symboli do?ynkowych przysz?orocznym gospodarzom ?wi?ta plonów – przewodnicz?ca KGW Anna Kupka oraz so?tys Zabe?kowa Marian Studnic przekazali bochen chleba przedstawicielom Roszkowa. Aby tradycji sta?o si? zado?? mieszka?cy Zabe?kowa przystroili swoje posesje. Pomys?owo?? by?a wielka i nieograniczona – do dekoracji wykorzystano p?ody rolne, stare i nowe narz?dzia rolnicze i nierolnicze. Szczególn? uwag? zwraca?y ?mieszne kuk?y, dowcipne has?a, niezwyk?e kompozycje, scenki rodzajowe. Za pomys?ow? dekoracj? pierwsz? nagrod? otrzyma? Werner Gratza, drug? Bronis?awa Studnic, trzeci? Teresa Wyrchowy. Do?ynki maj? zarówno religijny jak i ludowy charakter, który jest powi?zany z zabaw? z okazji zako?czenia zbiorów. Tak wi?c i w Zabe?kowie gospodarze zapewnili atrakcyjny program artystyczny. Na scenie zaprezentowa?y si? przedszkolaki i dzieci ze szko?y, zespo?y taneczne „U?miech” i „Tworkauer Eiche”. Gwiazd? gminnego ?wi?ta plonów w Zabe?kowie by? zespó? Modern Talking Reloaded. Wyst?p by? pe?en energii i pozytywnych emocji, widzowie reagowali ?ywio?owo na znane przeboje – w górze wida? by?o marynarki, niektórzy ta?czyli w rytm muzyki. Do?ynkowe ?wi?towanie w Zabe?kowie rozpocz?to w sobot?. Go?ci bawi? kabaret Masztalscy oraz zespó? Kola i Jula. Wieczorem, mimo kiepskiej pogody, bawiono si? na zabawie tanecznej do samego rana. Przygotowania do gminnych do?ynek trwa?y wiele tygodni. Ogrom pracy organizatorów, zgodny wysi?ek Rady So?eckiej i organizacji spo?ecznych, a tak?e szko?y i przedszkola oraz mobilizacja mieszka?ców sprawi?y, ?e do?ynki by?y bardzo udane. Nawet pogoda sprawi?a mi?? niespodziank? i dopisa?a w to ?wi?to. Image
Operator Gazoci?gów Przesy?owych GAZ-SYSTEM S.A. jest spó?k? strategiczn? dla polskiej gospodarki, odpowiedzialn? za przesy? gazu ziemnego oraz zarz?dzanie najwa?niejszymi gazoci?gami w Polsce. Obecnie Spó?ka rozpoczyna realizacj? kluczowego projektu inwestycyjnego jakim jest Interkonektor Polska-Czechy, w ramach którego powstanie gazoci?g wysokiego ci?nienia o d?ugo?ci ok. 54 km i ?rednicy 1000 mm, t?ocznia gazu w K?dzierzynie-Ko?lu oraz stacja pomiarowa na terenie gminy Krzy?anowice. Trasa gazoci?gu b?dzie przebiega?a przez teren województwa opolskiego w gminach K?dzierzyn-Ko?le, Bierawa i Cisek oraz województwa ?l?skiego w gminach Rudnik, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Krzanowice i Krzy?anowice. Celem inwestycji jest stworzenie dwukierunkowego po??czenia przesy?owego pomi?dzy Polsk? i Czechami, które umo?liwi kszta?towanie konkurencyjnego rynku gazu w Europie ?rodkowo i Po?udniowo-Wschodniej. Projektowana inwestycja obj?ta jest Ustaw? z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ?winouj?ciu (zwan? „Specustaw?”) – Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 700 wraz z pó?niejszymi zmianami. Gminy, na terenie których b?dzie zlokalizowany gazoci?g, uzyskaj? dodatkowe wp?ywy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomo?ci w wysoko?ci 2% warto?ci odcinka gazoci?gu zlokalizowanego na terenie danej gminy. B?dzie to kwota regularnie wp?ywaj?ca do bud?etu gminy, któr? mo?na przeznaczy? na potrzeby spo?eczno?ci lokalnych. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. s? prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpiecze? oraz z poszanowaniem ?rodowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy. Ponadto Interkonektor Polska-Czechy b?dzie stanowi? wa?ny element gazowego Korytarza Pó?noc-Po?udnie. W pa?dzierniku 2013 roku Komisja Europejska przyzna?a inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym”(PCI), natomiast w maju 2015 roku Interkonektor Polska – Czechy otrzyma? dofinansowanie unijne w zakresie prac projektowych w ramach instrumentu finansowego „??cz?c Europ?”(CEF - Connecting Europe Facility) Wi?cej informacji o inwestycji oraz znaczeniu statusu PCI znajduje si? zak?adce oraz w broszurze po?wi?conej projektom PCI, które s? dost?pne na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. (http://www.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/projekty-o-statusie-pci-pci-project-of-common-interest/). Szczegó?owe informacje na temat Sponsora G?ównego dost?pne s? na stronie internetowej http://www.gaz-system.pl
Ostatnia aktualizacja ( niedziela, 02 października 2016 )
< Poprzedni   Następny >
Cytaty
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Linki:
Sonda
Czego brakuje na zabe?ków.pl