Start arrow Grupa Odnowy Wsi
 
 
Grupa Odnowy Wsi PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
niedziela, 22 października 2006
Szanowni Pa?stwo!

           
      W maju 2006 roku zawi?za?a si? Grupa Odnowy Wsi Zabe?ków. Organizacja ta stawia sobie za cel integracj? ró?nych ?rodowisk wiejskich, które dzia?aj?c wspólnie maj? przyczyni? si? do poprawienia jako?ci ?ycia we wsi. Przyst?pienie do GOW Zabe?ków jest dobrowolne a wszystkich zainteresowanych zapraszamy w ka?dy drugi wtorek miesi?ca do ?wietlicy wiejskiej przy ulicy Rymera na spotkanie. (godz 17:00) W ramach spotka? wypracowano plan dzia?ania na najbli?szy rok. W?ród ciekawszych pomys?ów do zrealizowania przedstawiamy:

Projekt

 „Lipowa Grobla” – przywróci? naszej pami?ci.


    Celem projektu jest odrestaurowanie drogi le??cej na terenie  Nowego Dworu cz??ci wsi Zabe?ków.

 Dzi? teren jest za?miecony i nie zdobi Nowe Dworu. Cz?sto przeje?d?aj? po nim samochody w no?no?ci powy?ej 5 ton, za? inni u?ytkownicy cz?sto zapominaj? o elementarnych zasadach poszanowania otaczaj?cej nas przyrody. Dotyczy to tak?e mieszka?ców okolicznych wiosek.

Chcemy przypomnie? histori? powstania lipowej grobli , kiedy jej pocz?tek stanowi?a granica pa?stwa Polski i Niemiec a ko?czy? dwór barona Rothschild.

  W ramach projektu powsta?by nowy szlak turystyczny (pieszy i rowerowy), na którym        w strategicznym miejscu powsta?aby tablica informuj?ca o korzeniach powstania tego? miejsca. Wzd?u? drogi zostan? posadzone lipy, miejsca wypoczynku zostan? wyposa?one w ?awki, o?wietlenie, kosze na ?mieci. Planuje si? postawi? znaki informacyjne o zakazie wyrzucania ?mieci i jazdy samochodów powy?ej 5 ton.

Wst?pne prace porz?dkowe zostan? wykonane nieodp?atnie przez mieszka?ców wsi (wycinka starych drzew, usuni?cie ?mieci). Oni tez w przysz?o?ci b?d? dbali o otrzymanie drogi w czysto?ci.

   Zach?camy do akcji gromadzenia ?róde? historycznych powstania tego odcinka terenu. Kwerenda archiwalna i faktograficzna zostanie wykorzystana do powstania owej tablicy informacyjnej, dotycz?cej historii wycinka Nowego Dworu.

Autork? projektu i koordynatorem  jest Pani Rita Wieczorek.

Kolejne projekty, których szczegó?owy opis zostanie przedstawiony w pó?niejszym czasie
1) 
„Zwykli ludzie niezwyk?e pasje” – Projekt ma na celu promocj? ?rodowisk twórczych z naszego regionu.
2) 
Zakup lub wykonanie strojów regionalnych dla Ko?a Gospody? Wiejskich
3) 
Wykonanie ?wietlicy na terenie boiska wiejskiego przy ulicy Raciborskiej
4) 
Wykonanie ?wietlicy komputerowej z dost?pem do Internetu – sie? internetowa dla ca?ej wsi
5) 
Zorganizowanie konkursu na najpi?kniejszy ogród
6) 
Przeprowadzenie inwentaryzacji wsi i jej uporz?dkowanie ( mi?dzy innymi: wprowadzenie jednolitegooznaczenia dróg, wykonanie tablicy z map? miejscowo?ci, utrzymywanie porz?dku, monitoring miejscowo?ci)
7) 
Zagospodarowanie szkolnego boiska przy ulicy Rymera
8)  
Renowacja wa?nych obiektów – mosty, m?yn, ko?ció? i wykonanie repliki starego ko?cio?a
9)  
Wykorzystanie „Meandrów Odry” poprzez inwestycje i  wspó?dzia?anie z Czechami oraz grup? z Cha?upek ( wybudowanie wie?y widokowej, zainstalowanie ubikacji oraz budowa tarasów widokowych i monta? ?awek + ewentualnie o?wietlenie)
10) 
Zagospodarowanie placu wiejskiego przy targowisku
11)  Szeroko rozumiana promocja wsi poprzez w?asn? stron? internetow? , wykonanie widokówek, koszulek, cegie?ki, prospektów informacyjnych ewentualnie ksi??ki)

W ostatnim czasie Grupa Odnowy Wsi Zabe?ków przygotowa?a i z?o?y?a dwa wnioski o granty.

Pierwszy projekt o nazwie „Zabe?ków u wrót Bramy Morawskiej” bierze udzia? w  konkursie „NASZA WIE?, NASZ? SZANS? – 2006” organizowanym przez  Fundacj? Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa.

Drugi projekt o nazwie „ J?zyk szans? rozwoju dziecka” zosta? z?o?ony w ramach  PROGRAMU WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH NA RZECZ WSI I TERENÓW WIEJSKICH ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej organizowanego przez Fundacj? na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wie? 2000” im. Macieja Rataja.


W najbli?szym czasie oka?e si? czy, który? z tych projektów zostanie obj?ty wsparciem. Szczegó?owych informacji o funkcjonowaniu Grupy prosz? szuka? pod telefonem 032-419-60-29 oraz adres emaliowy .

Dzi?kuj?

Micha? Kura

 

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 19 lutego 2013 )